Podmínky poskytování právních služeb

I. Úvod

1) Tyto Podmínky pro poskytování právních služeb online (dále jenom „Podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti při poskytování právních služeb ze strany

advokátky

JUDr. Ivany Šlehoferové,

ev.č. ČAK: 03155,

IČO: 66216788,

plátce DPH

 

nebo

 

advokátky

Mgr. Ing. Vandy Gospodinové, LL.M.,

ev.č. ČAK: 18371,

IČO: 05854415,

neplátce DPH,

 

obě se sídlem společné advokátní kanceláře nám. J. Seiferta 238, 278 01 Kralupy nad Vltavou,

společný web: advokatkykralupy.cz

(dále jen „Advokátka“),

Klientovi - fyzické osobě, která uzavírá s jednou z Advokátek smlouvu o poskytování právních služeb za použití Webového formuláře na adrese https://advokatkykralupy.cz.

(Advokátka a Klient společně dále též jako „Strany“).

2) Podmínky se vztahují výlučně na smlouvy uzavírané za použití Webového formuláře dle čl. I odst. 1). Na smlouvy uzavřené jiným způsobem mezi Advokátkou a Klientem se tyto Podmínky nevztahují.

3) Pro účely těchto Podmínek platí, kromě pojmů uvedených v čl I. odst. 1), následující definice základních pojmů:
 „Produkt“ - způsob, jakým má být právní služba poskytnuta, přičemž jednotlivé Produkty jsou uvedeny na webu advokatkykralupy.cz.

„Webový formulář“ - formulář v elektronické podobě, pomocí kterého Klient objednává online právní službu u Advokátky, a který je uveřejněn na webu advokatkykralupy.cz.      

„OZ“ a „občanský zákoník“ - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

„Cena za poskytnutí právních služeb“ - částka, která je uvedena u jednotlivých Produktů (způsobů poskytnutí služby) na webu advokatkykralupy.cz.

 

II. Informační povinnost

1) Klient odesláním Webového formuláře, po seznámení se s celým obsahem těchto Podmínek, potvrzuje, že mu byly Advokátkou, před uzavřením smlouvy za užití Webového formuláře, srozumitelným způsobem, poskytnuty základní informace v souladu s § 1811 odst. 1 a 2 OZ, konkrétně:

  • a) jméno a sídlo Advokátky včetně kontaktních údajů (telefon, emailová adresa),
  • b) označení právní služby, která bude poskytována, včetně všech jejích hlavních vlastností, přičemž tato informace je uvedena v rámci popisu Klientem zvoleného Produktu na webu advokatkykralupy.cz,
  • c) cena právní služby, případně způsob jejího výpočtu, což vyplývá z konkrétního Produktu zvoleného klientem při vyplňování Webového formuláře,
  • d) způsob platby a způsob plnění ze strany Advokátky, přičemž tato informace je uvedena v rámci popisu Klientem zvoleného Produktu na webu advokatkykralupy.cz,
  • e) údaje o právech vznikajících z vadného plnění v souvislosti s poskytnutím právní služby, což je uvedeno podrobně v dále těchto Podmínkách,
  • f) údaj o době trvání smlouvy uzavřené pomocí Webového formuláře.

2) Klient odesláním Webového formuláře potvrzuje, že je způsobilý a oprávněný uzavřít smlouvu za podmínek uvedených v čl. I odst. 1). Klient jako fyzická osoba výslovně odesláním Webového formuláře potvrzuje, že je plně svéprávný.
 

III. Předmět závazkového vztahu

1) Předmětem závazkového vztahu vzniklého uzavřením smlouvy mezi Advokátkou a Klientem, za podmínek uvedených v čl. I odst. 1), je poskytnutí právních služeb ze strany Advokátky Klientovi v souladu s těmito Podmínkami a za odměnu.

2) Konkrétní obsah právní služby vyplývá z obsahu Webového formuláře, pomocí něhož Klient požadovanou službu objednává. Webový formulář má povahu závazné objednávky, jakmile klient odešle Webový formulář ke zpracování pomocí tlačítka „Odeslat“ na webu advokatkykralupy.cz.
 

IV. Uzavření smlouvy

1) Právní služba bude poskytnuta na základě uzavřené smlouvy o právní službě (dále jen jako „Smlouva o právní službě“). Smlouva bude uzavřena v Českém jazyce.

2) Klient nejprve na webu advokatkykralupy.cz zvolí Produkt (způsob, jakým má být právní služba poskytnuta). Klient dále vyplní jednotlivá pole v konkrétním Produktu potřebnými údaji tak, jak vyplývá z popisu jednotlivých polí. Veškeré údaje uvedené Klientem musí odpovídat skutečnosti. Klient je povinen uvést pravdivé údaje o své totožnosti. Klient je oprávněn během vyplňování formuláře měnit a upravovat zapsané údaje až do odeslání Webového formuláře. Cena za objednávaný Produkt, resp. odměna Advokátky za objednanou právní službu je uvedena předem v každém Produktu. Poté, co Klient odešle vyplněný Webový formulář pomocí tlačítka „Odeslat“ na webové stránce advokátní kanceláře, stává se jeho objednávka právních služeb závaznou (čl. III odst. 2). Tímto Klient uzavírá vyplněný Webový formulář a zároveň potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí. Dále již není možné údaje ve Webovém formuláři měnit.

3) Klient bude následně přesměrován na platební bránu, kde mu bude umožněno zaplatit Cenu za poskytnutí právních služeb, která je uvedena u jednotlivých Produktů - způsobů poskytnutí služby (čl. IV odst. 2) na webu advokatkykralupy.cz. Tato cena je zálohou, která bude zúčtována po uzavření Smlouvy o právní službě (čl. IV odst. 5). Poté bude klientovi doručen daňový doklad.

4) Po zaplacení dle předchozího bodu bude dále na email uvedený Klientem zasláno potvrzení o tom, že Advokátka objednávku učiněnou prostřednictvím Webového formuláře obdržela. Tento email sám o sobě nevede k uzavření Smlouvy o právní službě (viz čl. IV odst. 5).

5) K uzavření Smlouvy o právní službě je třeba souhlasného projevu vůle Klienta a Advokátky. Za takový projev vůle Klienta se pro potřeby uzavření Smlouvy o právní službě považuje odeslání vyplněného Webového formuláře v souladu s čl. IV odst. 2), je-li následováno zaplacením Ceny za poskytnutí právních služeb dle čl. IV odst. 3) a 4). Projev vůle Klienta je úplný a způsobilý k tomu, aby mohla být uzavřena Smlouva o právní službě až v okamžiku, kdy je Cena za poskytnutí právních služeb zaplacena, tedy připsána na účet Advokátky. Za projev vůle směřující k uzavření Smlouvy o právní službě se na straně Advokátky považuje odeslání emailu na kontaktní emailovou adresu Klienta (kterou Klient uvedl v rámci Webového formuláře), který bude obsahovat potvrzení o tom, že objednávku právních služeb přijímá, a že Smlouva o právní službě byla uzavřena.

6) Odsouhlasí-li Advokátka Klientovu objednávku učiněnou prostřednictvím odeslaného Webového formuláře a to emailovou zprávou ve smyslu čl. IV odst. 5), dochází okamžikem odeslání takového potvrzovacího emailu k uzavření Smlouvy o právní službě. Obsah takové smlouvy je potom tvořen údaji, které Klient uvedl do odeslaného Webového formuláře a dále ustanoveními těchto Podmínek. Uzavřením se Smlouva o právní službě stává platnou a účinnou. Klientův závazek zaplatit odměnu (čl. III odst. 1) za poskytnutí právní služby dle Smlouvy o právní službě, se s účinností Smlouvy o právní službě považuje za splněný, přičemž za odměnu se považuje zaplacená Cena za poskytnutí právních služeb (čl. IV odst. 4).

7) Nedojde-li k uzavření Smlouvy o právní službě a nebyla-li právní služba poskytnuta, vrátí Advokátka Klientovi zaplacenou Cenu za poskytnutí právních služeb na účet Klienta, ze kterého byla platba přijata.

8) Smlouva o právní službě, tvořená těmito Podmínkami a údaji, které Klient uvedl v odeslaném Webovém formuláři, bude uložena v elektronické podobě u Advokátky. Klient získá přístup k obsahu Smlouvy o právní službě po zaslání písemné žádosti na e-mailovou adresu advokátní kanceláře info@advokatkykralupy.cz.  

9) S ohledem na povahu služeb, které mají být poskytovány na základě Smlouvy o právní službě, Klient, který je spotřebitelem, uzavřením a odesláním Webového formuláře dle čl. IV odst. 2), výslovně žádá, aby mu byla právní služba poskytnuta před uplynutím čtrnáctidenní lhůty ode dne uzavření Smlouvy o právní službě (čl. IV odst. 5). Klient pak nemůže odstoupit od smlouvy dle § 1829 odst. 1 OZ, byla-li mu právní služba již poskytnuta.

10) Klient bere na vědomí, že poskytnutí právní služby v souladu se Smlouvou o právní službě, je vázáno na řádné, úplné a pravdivé vyplnění všech polí Webového formuláře a na poskytnutí další nezbytné součinnosti ze strany Klienta. Nesplní-li Klient některou z povinností uvedených v předchozí větě, zejména neposkytne-li veškerou potřebnou součinnost, má Advokátka právo Smlouvu o právní službě vypovědět bez výpovědní doby.
 

V. Poskytování právních služeb

1) Advokátka dle Smlouvy o právní službě poskytne právní službu s použitím potřebných odborných znalostí a s náležitou péčí. K tomu se Klient zavazuje v průběhu poskytování právních služeb poskytnout veškerou potřebnou součinnost. 

2) Rozsah poskytovaných právních služeb a další podmínky jejich poskytování, jsou pro jednotlivé způsoby poskytování (čl. IV odst. 2) – Produkty, konkretizovány na webu advokatkykralupy.cz.

 

VI. Další ujednání

1) Klient bere na vědomí, že Advokátka není oprávněna, bez výslovného souhlasu Klienta, ověřovat pravdivost či úplnost skutkových tvrzení poskytnutých Klientem. Klient bere na vědomí, že Advokátka je vázána usnesením představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku ze dne 31. října 1996, „etickým kodexem“, a že právní služby mohou být poskytovány pouze způsobem, který je s etickým kodexem v souladu.

2) Klient bere na vědomí, že právní služba mu bude poskytnuta Advokátkou, a to jejím jménem a na její účet. Současně Klient bere na vědomí, že ve smyslu zákona o advokacii je Advokátka pojištěna, přičemž toto pojištění co do výše krytí škod činí částku 5 mil. Kč. Odpovědná za poskytnutí právní služby je, ve smyslu zákona o advokacii, Advokátka a ona také klientovi odpovídá za případně vzniklou škodu ve smyslu § 24 zákona o advokacii, a to v rozsahu úpravy této odpovědnosti ve smyslu její aktuální interpretace.

3) Klient bere na vědomí, že subjektem pověřeným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora, jejíž internetová stránka je www.cak.cz.

4) Klient bere na vědomí, že Advokátka mu bude poskytovat právní službu poctivě, dle svého nejlepšího vědomí a svědomí a s vynaložením veškeré náležité odborné péče. 

5) Advokátka je povinna zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděla v souvislosti s poskytováním právních služeb. Klient bere na vědomí, že dle zákona o advokacii, může této povinnosti mlčenlivosti Advokátku zprostit pouze Klient a po jeho smrti právní nástupce Klienta; má-li klient více právních nástupců, ke zproštění Advokátky povinnosti mlčenlivosti je potřebný souhlasný projev všech právních nástupců Klienta. Zbavení povinnosti mlčenlivosti Klientem nebo jeho právním nástupcem anebo jeho právními nástupci musí být provedeno písemnou formou. Advokátka je povinna zachovávat mlčenlivost i tehdy, je-li z okolností případu zřejmé, že ji Klient nebo jeho právní nástupce této povinnosti zprostil pod nátlakem nebo v tísni. Advokátka nemá povinnost mlčenlivosti ve vztahu k osobě, kterou pověřuje provedením jednotlivých úkonů právních služeb, pokud je tato osoba povinna sama tuto povinnost zachovávat. Povinností mlčenlivosti není Advokátka vázána v rozsahu nezbytném pro řízení před soudem nebo jiným orgánem, je-li předmětem řízení spor mezi ní a Klientem nebo jeho právním nástupcem; povinností mlčenlivosti není Advokátka vázána též v řízení podle § 55 zákona o advokacii, v řízení o žalobě proti rozhodnutí České advokátní komory anebo v řízení o kasační stížnosti proti rozhodnutí soudu o této žalobě podle zvláštního právního předpisu, jakož i v řízení ve věcech uvedených v § 55b zákona o advokacii, a to v rozsahu nezbytném pro ochranu jejích práv nebo právem chráněných zájmů jako Advokátky. Povinností mlčenlivosti nejsou dotčeny povinnosti Advokátky jako daňového subjektu stanovené zvláštními předpisy o správě daní a poplatků; i v tomto případě je však Advokátka povinna zachovávat mlčenlivost o povaze věci, ve které právní služby poskytl nebo poskytuje. Povinnosti mlčenlivosti se advokát obecně nemůže dovolávat v kárném řízení, jakož i vůči advokátovi, který byl pověřen předsedou kontrolní rady provedením přípravných úkonů k prověření, zda došlo ke kárnému provinění. Povinnosti mlčenlivosti se advokát obecně nemůže dovolávat při plnění povinností podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Povinností mlčenlivosti není dotčena zákonem uložená povinnost překazit spáchání trestného činu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po vyškrtnutí ze seznamu advokátů.

6) Klient bere na vědomí, že při poskytování právních služeb, vychází Advokátka z dostupných údajů ve veřejných rejstřících a seznamech (např. katastr nemovitostí, insolvenční rejstřík, obchodní rejstřík atd.), a že tedy nenese odpovědnost za případnou nesprávnost údajů v nich obsažených. 
 

VII. Odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy

1) Klient, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od Smlouvy o právní službě bez udání důvodu, ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření, v souladu s § 1829 OZ, s výjimkou uvedenou v čl. IV odst. 9). Advokátka má právo vypovědět smlouvu v případech uvedených v § 20 odst. 1 až 3 ZA. Klient je oprávněn smlouvu vypovědět v souladu s ustanovením § 20 odst. 4 ZA. Nebyla-li právní služba ještě poskytnuta, bude Cena za poskytnutí právních služeb v případě výpovědi Smlouvy o právní službě vrácena na účet Klienta, který použil k úhradě. Strany si výslovně sjednávají, že Advokátka nemá povinnost dle § 20 odst. 6 ZA. 

2) Vyjdou-li, v souvislosti s poskytovanou právní službou dodatečně najevo skutečnosti, které podstatně ztěžují či znemožňují dokončení poskytnutí právní služby, a na které Klient Advokátku v rozporu s výše uvedenou povinností předem neupozornil, považuje se uvedené za neposkytnutí potřebné součinnosti a tudíž za důvod k výpovědi Smlouvy o právní službě. Na vypořádání Ceny za poskytnutí právní služby se použije obdobně ustanovení těchto podmínek týkající se „odstoupení od Smlouvy“, uvedené dále v tomto čl. VIII.

3) Ukáže-li se, v souvislosti s poskytovanou právní službou dokončení poskytování právní služby jako neuskutečnitelné, z důvodů na straně Klienta, a nebude-li možné z tohoto důvodu právní službu realizovat v přiměřené době, nejdéle do šesti měsíců, považuje se vzniklá situace za neposkytnutí potřebné součinnosti ze strany Klienta k dokončení právní služby a tudíž za důvod k výpovědi Smlouvy o právní službě. Na vypořádání Ceny za poskytnutí právní služby se použije obdobně ustanovení těchto podmínek týkající se „odstoupení od Smlouvy“, uvedené dále v tomto čl. VIII.

4) Dojde-li k odstoupení od Smlouvy o právní službě a byla-li již právní služba poskytnuta alespoň částečně, je Klient povinen uhradit poměrnou část Ceny za poskytnutí právní služby, a to za služby poskytnuté do doby, kdy bylo Advokátce doručeno odstoupení od Smlouvy o právní službě. To platí též v případě výpovědi Smlouvy o právní službě, byla-li již právní služba poskytnuta alespoň částečně. 

5) Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy o právní službě musí Klient o svém odstoupení od této smlouvy informovat Advokátku a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem). Klient může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (který je přílohou těchto Podmínek), není to však jeho povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy o právní službě, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. 

6) Pokud Klient od Smlouvy o právní službě odstoupí, bude mu zaplacená Cena za poskytnutí právní služby (případně poměrná část – viz výše) vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo Advokátce doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který Klient použil pro provedení počáteční transakce, pokud Klient výslovně neurčí jinak. V souvislosti s vrácením peněžních prostředků nebudou Klientovi účtovány žádné náklady. 
 

VIII. Práva z vadného plnění

1) Klient je oprávněn uplatňovat práva z vadného plnění vyplývající z občanského zákoníku a za podmínek tam uvedených. Práva z vadného plnění mohou být uplatněna na emailové adrese info@advokatkykralupy.cz. Na uvedenou adresu lze zasílat také stížnosti ve vztahu k poskytnutí právní služby.

2) Uplatnění práva z vadného plnění či stížnost dle předchozího bodu (dále jen jako „Reklamace“) musí vždy obsahovat označení Klienta a popis konkrétních nedostatků. V uplatnění práva z vadného plnění musí být uvedeno, v čem konkrétně spočívá tvrzená vada plnění ze strany Advokátky (nebyla-li tato vytknuta již dříve) a jaké konkrétní právo dle občanského zákoníku Klient uplatňuje. Reklamace musí být vždy dostatečně určitá, aby ji mohla Advokátka objektivně posoudit.

3) Řádnou Reklamaci dle předchozího bodu se Advokátka zavazuje řešit bez zbytečného odkladu po jejím doručení. Po vyřízení Reklamace bude Klient o způsobu vyřízení vyrozuměn e-mailem.
 

IX. Závěrečná ustanovení

1) Stane-li se kterékoliv z ustanovení těchto Podmínek neplatným či neúčinným, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto Podmínek.

2) Tyto podmínky jsou dostupné na webových stránkách advokatkykralupy.cz a nabývají účinnosti dne 16.2.2021.

 

Příloha - Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

JUDr. Ivana Šlehoferová, nebo Mgr. Ing. Vanda Gospodinová, LL.M.

nám. J. Seiferta 238

278 01 Kralupy nad Vltavou

 

 

 

Věc: Oznámení o odstoupení od smlouvy o právní službě poskytované online

 

Já, níže podepsaný: [JMÉNO A PŘIJMENÍ],

trvale bytem [VAŠE ADRESA],

 

oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o právní službě uzavřené v rámci webu advokatkykralupy.cz, mezi mnou a advokátkou JUDr. Ivanou Šlehoferovou, nebo Mgr. Ing. Vandou Gospodinovou, LL.M. dne [DOPLŇTE], na základě mé objednávky č. [DOPLŇTE].

 

 

V [DOPLŇTE], dne [DOPLŇTE]

 

 

……………………………

(Podpis spotřebitele/spotřebitelů  - pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)